• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 06 Aralık 2016
  • 00:07
  Adana Haber
KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 17 Mart 2013, Pazar
Resmi İlan
İlan Dosyasını İndir

 

İHALE İLANI

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Çatalan Orman İşletme Şefliği 197 Kod Nolu Ayva – Baldırcandere Ve 200 Kod Nolu Baldırcanlık – Sarıağaçtepe  Orman Yolu Üst Yapı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin

                                                                          Karaisalı / ADANA              

                              : 322 551 2308 – 322 551 2049

[email protected]

    İnternet Adresi                                            : https://ekap. kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Yapım İşinin  

                             

c) Teslim tarihi                                              :Sözleşmeyi mutakip 10 gün içinde

3-İhalenin

a)Yapılacağı Yer                                              :Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Hasan GÜDEN İhale Salonu.

                                              : 03/04/2013  -  Saat: 14: 30

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinde e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

9.İstekliler tekliflerini,  her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLAN OLUNUR.

 

                                                                      KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

(BASIN ADN-0828)          (www.bik.gov.tr)

 

<span style="\"font-size:12.0pt;" line-height:115%;font-family:"times="" new="" roman"\"=""> </span></p> <p></p>


Adana